Page 1 of 1

Cách thiết lập cho softher vpn client khi IP Disconnect

Posted: Mon Mar 29, 2021 10:03 am
by haituanvp
Khi IP của tôi mất kết nối trên softher vpn client, PC của tôi tự động kết nối với IP gốc. Làm thế nào để ngắt kết nối mạng khi địa chỉ ip của tôi bị mất kết nối. Thanks for all.